Надеждност в механичната обработка

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Специализирани сме в стругова обработка на малки и големи серии детайли, гарантирайки непрекъснат контрол на изделията. Разполагаме също с 4 и 5-осни обработващи центри с възможност за обработка на детайли до 200 кг.

Успехът ни се дължи на висококвалифициран персонал, който осигурява гъвкавост на производството и винаги намира оптимални технологични решения.
КОИ СМЕ

ДИМОТЕК осъществява дейността на производител и дистрибутор.
В производствената си база в гр. Димово, осъществяваме механична обработка с ЦПУ стругове и обработващи центри на големи и малки серии детайли от черни и цветни метали, включително със сложни за изпълнение геометрии.

Производствената база на ДИМОТЕК е разположена в област Видин, Северозападна България. Намира се на 200 км от София, по протежение на общоевропейския коридор n. 4.

Имате ли нужда от по-конкретна техническа информация?
В този раздел ще намерите консултативни материали за.Публична покана.


В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0736-C01, „ДИМОТЕК“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. 5-осен обработващ център за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0736-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ДИМОТЕК“ ЕООД“

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“.
Краен срок за подаване на офертите - 10.03.2021г. (23:59 часа).

Документи за Публична покана в раздел "Изтегляне"
loghi

Новини и информация

1923. A researcher from the German company Osram, Karl Schröter, had been commissioned to find...

Прочетете още

14 ноември 2023

Great adhesion to the project: “Scuola Futuro Vco”, proposed by the Young Entrepreneures Group of...

Прочетете още

26 май 2022

From 1 January 2022 the OMCD business unit relating to the management of services for...

Прочетете още

28 март 2022

BB Academy (Best Business Academy) is an online platform born in 2020 that, through its...

Прочетете още

09 февруари 2022

Вижте всички публикации →
X