Надеждност в механичната обработка

НАЧАЛНА СТРАНИЦА

Специализирани сме в стругова обработка на малки и големи серии детайли, гарантирайки непрекъснат контрол на изделията. Разполагаме също с 4 и 5-осни обработващи центри с възможност за обработка на детайли до 200 кг.

Успехът ни се дължи на висококвалифициран персонал, който осигурява гъвкавост на производството и винаги намира оптимални технологични решения.
КОИ СМЕ

ДИМОТЕК осъществява дейността на производител и дистрибутор.
В производствената си база в гр. Димово, осъществяваме механична обработка с ЦПУ стругове и обработващи центри на големи и малки серии детайли от черни и цветни метали, включително със сложни за изпълнение геометрии.

Производствената база на ДИМОТЕК е разположена в област Видин, Северозападна България. Намира се на 200 км от София, по протежение на общоевропейския коридор n. 4.

Имате ли нужда от по-конкретна техническа информация?
В този раздел ще намерите консултативни материали за.Публична покана.


В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0736-C01, „ДИМОТЕК“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 бр. 5-осен обработващ център за целите на проект BG16RFOP002-2.040-0736-C01 „Подобряване на производствения капацитет в „ДИМОТЕК“ ЕООД“

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“.
Краен срок за подаване на офертите - 10.03.2021г. (23:59 часа).

Документи за Публична покана в раздел "Изтегляне"
loghi

Новини и информация

We are pleased to announce that the VCO area initiative, which views the students of...

Прочетете още

22 юни 2021

The Bulgarian OMCD Group company has joined the European Programme “Innovations and Competitiveness 2014-2020“, presenting...

Прочетете още

04 февруари 2021

In recent days, OMCD Group’s employees have received special Christmas boxes containing some traditional gastronomic...

Прочетете още

24 декември 2020

Our CEO, Mr Alberto Tedeschi, was recently invited to the Sky TV studios to participate...

Прочетете още

18 декември 2020

Вижте всички публикации →
X